Městská poliklinika Praha +420 222 924 211

Otevírací doba polikliniky

Po - Čt7:00 - 15:45 hod
7:00 - 14:30 hod

Zobrazit více

Drobečková navigace

Úvod > Restaurace > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PŘEDPLACENÁ KARTA PRO VÝDEJ JÍDEL A NÁKUP POTRAVIN V SAMOOBSLUŽNÉ RESTAURACI MĚSTSKÉ POLIKLINKY PRAHA

 1. Vymezení základních pojmů

MPP se rozumí Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace Hlavního města Prahy, IČ: 00128601, DIČ CZ00128601, se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, Nové Město, PSČ: 110 00.

Samoobslužnou restaurací se rozumí prostory samoobslužné restaurace a bistra v budově MPP, Spálená 78/12, Praha 1

Kartou se rozumí předplacená karta vydávaná MPP, s uvedením čísla karty určená k úhradě jídel a platbám za zboží (potraviny a nápoje), které jsou předmětem prodeje v samoobslužné restauraci.

Držitelem Karty se rozumí fyzická osoba, které byla Karta vydána. Transakcí se rozumí platba prostřednictvím Karty za vydané jídlo nebo zboží, transakci je možné uskutečnit výlučně v prostorách samoobslužné restaurace.

 1. Obecná ustanovení
 2. MPP vydává Karty v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Karta je vydána ve MPP k tomu zmocněnou osobou.
 4. Předáním Karty vzniká Držiteli Karty právo na její používání po celou dobu její platnosti.
 5. Jedinečným identifikátorem Držitele Karty je číslo Karty.

III. Vydání Karty

 1. Smlouva je s Držitelem Karty uzavřena obdržením Karty pro bezplatný výdej jídla a zboží. Nabíjení karty provádí pověřený pracovník MPP. Karta může být maximálně nabita do částky 2.000 Kč na jedno nabití, maximální zůstatek na kartě musí činit do 5.000 Kč (nad tuto částku nebude dobíjena).

Tento limit se nevztahuje na zaměstnance MPP.

 1. Vydaná Karta je vlastnictvím Držitele karty.
 2. Smlouva se uzavírá po dobu platnosti Karet.
 3. Používání Karty
 4. Karta je určena výhradně k úhradě jídel a zboží v samoobslužné restauraci.
 5. Transakce je autorizována, jestliže k ní udělil Držitel Karty souhlas. Udělením souhlasu Držitele Karty s Transakcí se rozumí vložení Karty do čtečky při úhradě jídla nebo zboží v samoobslužné restauraci.
 6. Transakce jsou zaúčtovány na vrub zůstatku vedeného ke Kartě softwarovou aplikací provozovanou MPP.
 7. MPP má právo kdykoliv a bez jakýchkoli následků zablokovat Kartu: a) z důvodu bezpečnosti Karty, zejména při ztrátě, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití Karty;
 8. b) pokud o to Držitel Karty požádá.
 9. Doručování, reklamace
 10. Pokud Držitel Karty nesouhlasí se zaúčtovanou položkou, je povinen písemně uplatnit svůj případný reklamační nárok bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději však do 2 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků z účtu Karty. Reklamační nárok se uplatňuje u vedoucího samoobslužné restaurace. O reklamaci je MPP povinno rozhodnout nejpozději do 30 dnů od doručení písemné reklamace.
 11. V případě oprávněné reklamace bude reklamovaná položka odúčtována bez zbytečného odkladu.
 12. Zajištění ochrany a bezpečnosti
 13. Držitel Karty je povinen:
 14. a) chránit Kartu před ztrátou či odcizením,
 15. b) zamezit zneužití Karty,
 16. Dojde-li ke ztrátě, odcizení, zneužití, neautorizovanému použití nebo poškození Karty, je Držitel oprávněn požádat o „blokaci Karty“.
 17. Po blokaci Karty vydá novou Kartu pověřený zaměstnanec MPP. Kredit z původní karty lze převést na novou kartu pouze po ověření, že původní Karta patřila stejnému Držiteli Karty.

VII. Změna Podmínek a Sazebníku

MPP může kdykoliv navrhnout změnu, zrušení nebo doplnění těchto Podmínek a/nebo Sazebníku Uveřejněním.

VIII. Informace o osobních údajích dle GDPR

Pro účely reklamace a zajištění ochrany a bezpečí může Držitel Karty sdělit MPP své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, příp. emailová adresa. Karta může být vydána i anonymně – v takovém případě nelze uplatnit pozdější reklamace nebo požadavek na blokaci, tj. v případě, že držitel osobní údaje nesdělí, nebude možné zajistit reklamaci nebo blokaci Karty.

MPP zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Nařízení GDPR). Nařízení GDPR přiznává v souvislosti s ochranou osobních údajů právo požadovat přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Poučení subjektu údajů je uvedeno níže.

 1. Studentská Karta smluvní vysoké školy

Vysoké školy, které mají s MPP uzavřenu smlouvu o dietním stravování, příp. o běžném stravování, jsou oprávněny do MPP vysílat své studenty za účelem zajištění stravování. Student smluvní vysoké školy je oprávněn požádat o vydání „Studentské Karty“ doloží-li studium na smluvní vysoké škole. Smlouva mezi MPP a studentem je uzavřena okamžikem převzetí Karty. Studenti sdělují MPP své osobní údaje za účelem evidence množství jim vydaných jídel, na které se vztahují smluvní podmínky smlouvy uzavřené mezi MPP a vysokou školou, kterou navštěvují. Studentům vysokých škol, na které se vztahují smluvní podmínky smlouvy o stravování uzavřené mezi MPP a jejich vysokou školou, se vydává Karta na základě předložení potvrzení o studiu a potvrzení o dietě; MPP zpracovává jejich osobní údaje za účelem plnění smlouvy mezi MPP a příslušnou vysokou školou a studentem o zajištění stravování. Student je povinen MPP informovat, přestane-li splňovat podmínky pro držení Studentské Karty, tj. přestane-li být studentem smluvní vysoké školy.

 1. Ukončení smluvního vztahu a ostatní ustanovení
 2. Smluvní vztah zaniká ukončením platnosti Karty.
 3. Před tímto ukončením je Držitel Karty povinen vyčerpat zůstatek peněžních prostředků, neboť ukončením smluvního vztahu zbývající peněžní prostředky propadají a MPP nevyplácí za nevyčerpané peněžní prostředky žádnou náhradu.
 4. Veškeré závazky mezi smluvními stranami se řídí občanským zákoníkem a dalšími platnými právními předpisy.

4 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.

Sazebník

Poplatek za převod kreditu při ztrátě Karty

zdarma

Cena Karty

100 Kč

 

 

Poučení subjektu údajů

 

MPP jako správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě uzavřené smlouvy za účelem úhrad stravování prostřednictvím předplacené Karty,
 • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Bc. Miroslava Kulhánka,
 • Správce pověřil zpracováním osobních údajů externího zpracovatele – dodavatele IT řešení, se kterým má uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem za účelem realizaci pozdějších práv z reklamací, příp. blokací Karet, které by bez identifikace Držitele nebylo možné,
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,
 • V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů, včetně stížností se Subjekt údajů může obrátit na Správce na následujícím emailovém kontaktu sekretariat@prahamp.cz.

 Stravovat se je možné celoročně.

Náš přívětivý a ochotný personál je připraven vyhovět všem Vašim gastronomickým přáním.

 

Po předchozí domluvě s vedením samoobslužné restaurace se lze stravovat i při bezlepkové dietě.